Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Praktijk Groeien&Bloeien, d.d. december 2019

 

Artikel 1 – Definities en werking:

 1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: G&B:

Onderneming: Groeien&Bloeien, gevestigd aan de Dorpstraat 19, 6176AA te Spaubeek (KvK 53491602).

Afnemer: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die via een door G&B georganiseerd verkoopsysteem een bestelling plaatst c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding van G&B volgt.

Dienst: iedere opleiding, lezing, cursus en training die onder welke naam dan ook door G&B wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

Product: ieder boek en (educatief) materiaal dat door G&B wordt aangeboden en verkocht. Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de leerling aan G&B verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.

Bestelling: een overeenkomst tussen afnemer en G&B voor levering van een product en/of dienst.

Website: de website van Groeien&Bloeien, www.groeienenbloeien.nl , en alle onderliggende en gelinkte websites van G&B via welke afnemers een overeenkomst kunnen aangaan met G&B.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen G&B en een van haar handelstakken, zoals genoemd in punt 1.1.

1.3 Alle informatie verstrekt door afnemers en leerlingen aan G&B, is vertrouwelijk en zal als zodanig in vertrouwen behandeld worden. G&B werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy reglement van G&B is, evenals de Algemene Voorwaarden en Klachtenprocedure, te vinden op de website www.groeienenbloeien.nl .

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van G&B en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen G&B en afnemer.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de afnemer de algemene voorwaarden via de site van G&B bekijken of kosteloos opvragen.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.

2.4 G&B behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van reeds bestaande overeenkomsten, geldt tot de vervaldatum van overeenkomst de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten afname diensten en producten:

 

3.1 Afnemers kunnen zich aanmelden voor diensten en/of productbestellingen plaatsen via alle door G&B georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de afnemer 18 jaar of ouder dient te zijn. Afnemers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben.

3.2 Een overeenkomst tot het afnemen van een dienst tussen G&B en een afnemer komt uitsluitend tot stand door het verzenden van een inschrijfformulier voor de dienst door de desbetreffende afnemer en de daaropvolgende, schriftelijke, bevestiging van G&B aan de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de afnemer veertien (14) dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de afnemer zonder opgave van redenen de overeenkomst opzeggen. Bij In Company trainingen geldt deze bedenktermijn niet!

 1. Een door G&B gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven c.q. afnemen van een dienst door middel van een advertentie, folder, een zogenaamde ‘open dag`, lezing of een aan een afnemer gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in lid 3.1 en 3.2 van dit artikel is voldaan.
 2. Indien voor een dienst onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van G&B, is G&B gerechtigd om van het geven van de betreffende dienst af te zien, deze te verplaatsen naar een andere datum later in het jaar, dan wel deze te combineren met andere diensten of een dienst in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk (per email) mededeling aan de afnemer uiterlijk tien (10) dagen voor aanvang van de dienst.
 3. Indien G&B kenbaar maakt de dienst met een andere dienst te combineren, deze in een andere plaats te geven of naar een latere datum te verplaatsen, heeft de afnemer het recht om binnen vijf dagen na dagtekening van de mededeling van G&B door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van G&B of een e-mail met ontvangstbevestiging de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien een dienst geen doorgang vindt, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van G&B als bedoeld in artikel 3.4, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust. Reeds betaald lesgeld wordt binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de afnemer.

 3.3 G&B draagt er zorg voor dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 3.4 G&B streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

 3.5 Is de afnemer van mening dat G&B in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure van G&B zoals genoemd in artikel 2.2.

 

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

 

4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en voor producten inclusief de wettelijke btw. Voor producten geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.

 1. G&B is geregistreerd bij CRKBO, waardoor afnemers van diensten vrijgesteld zijn van BTW.

4.2 Voor aflevering van producten op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door Klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.

4.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aanb -tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen.

4.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van G&B.

 

Artikel 5 – Gevolgen van de overeenkomst

 

5.1 Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: `de overeenkomst’) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen: a. Inschrijving door de afnemer voor een dienst is mogelijk via het aanmeldformulier op de website of schriftelijk verzoek. G&B bepaalt aan de hand van de gevraagde criteria of de overeenkomst tot stand komt en stelt de afnemer hiervan binnen 7 dagen op de hoogte. De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als zowel G&B als de afnemer de deelname bevestigen. De afnemer is aan G&B verschuldigd de totale kosten van de dienst te voldoen voor de eerste dag van de betreffende dienst.

 1. Indien de afnemer de overeenkomst van de dienst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de dienst zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van G&B of een e-mail met ontvangstbevestiging. De afnemer is dan 25% van de kosten van de betreffende dienst verschuldigd, met een minimum van € 45,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de dienst tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail.
 2. Indien de afnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 15 dagen voor de aanvang van de dienst zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van G&B of een e-mail met ontvangstbevestiging. De afnemer is dan 50% van de kosten van de betreffende dienst verschuldigd, met een minimum van € 90,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 15 dagen tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail.
 3. Indien de afnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 15 dagen voor het begin van de dienst of nadat de dienst reeds is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven per post aan het adres van G&B of een e-mail met ontvangstbevestiging. De afnemer is dan 100% van de kosten van de desbetreffende dienst verschuldigd. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail.
 4. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de afnemer tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van G&B. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen na verzenden van het aangetekend schrijven op de bankrekening van G&B is binnen gekomen, wordt de afnemer geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
 5. Indien de afnemer door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) dienst af te nemen, is dat voor rekening en risico van de afnemer. Wel is het mogelijk om in overleg met G&B deel te nemen aan de gelijknamige dienst op een later tijdstip met bijbetaling van de eventuele reeds voldane locatiekosten van de geannuleerde dienst.
 6. Indien de afnemer verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de dienst overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,00 voor administratiekosten verschuldigd, bovenop de nog uitstaande kosten.
 7. Indien de afnemer na overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten van de dienst met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is G&B gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
 8. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
 9. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden.
 10. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijk invordering.
 11. Indien G&B gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan.
 12. Indien G&B overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de afnemer, met een minimum van € 68,00.
 13. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallig betalingen de wettelijke rente verschuldigd.  

 

Artikel 6 – Rechten en plichten van de leerling

 

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht:

 1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de dienst;
 2. de voor de dienst benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door G&B ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
 3. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere leerlingen niet te hinderen;
 4. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele aanwezigen. De melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.
 5. G&B is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de dienst te ontzeggen indien:
 6. de leerling zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
 7. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.
 8. G&B geeft leerlingen altijd de mogelijkheid een examen te herkansen tegen eventuele locatie dag kosten.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid leerlingen

 

7.1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de dienst af te nemen. G&B aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart G&B voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

7.2 G&B aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van G&B.

7.3 G&B is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het afnemen van de dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van G&B.

7.4 De leerling vrijwaart G&B voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 7 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het materiaal van alle diensten berust bij G&B. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G&B.
 2. Het is niet toegestaan het materiaal, zoals genoemd in punt 9.1 aan derden ter beschikking te stellen. 3. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

G&B is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de Nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Namens:

 

Praktijk Groeien&Bloeien, Dorpstraat 19 6176AA Spaubeek

Roland Willems Praktijkhouder/Directie


PRIVACY REGLEMENT

 

Groeien&Bloeien, onderwijsadviezen en coaching, praktijk voor het Visuele Leersysteem (kortweg Groeien&Bloeien) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groeien&Bloeien, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Groeien&Bloeien verstrekt.

 

Groeien&Bloeien kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

 

Groeien&Bloeien verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Groeien&Bloeien uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit educatieve dienstverlening.

 

Groeien&Bloeien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Groeien&Bloeien verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Groeien&Bloeien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groeien&Bloeien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Groeien&Bloeien maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Groeien&Bloeien bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Groeien&Bloeien te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

Groeien&Bloeien heeft hier geen invloed op. Groeien&Bloeien heeft Google geen toestemming gegeven om via Groeien&Bloeien verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groeienenbloeien.nl Groeien&Bloeien zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Groeien&Bloeien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@groeienenbloeien.nl .

 

De volgende websites zijn eigendom van Groeien&Bloeien:

 

www.groeienenbloeien.nl

 

Groeien&Bloeien is als volgt te bereiken:

 

Vestigingsadres:

Dorpstraat 19

6176AA   Spaubeek

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53491602

 

Telefoon: 046-4233055 / 06-48258151

 

E-mailadres: info@groeienenbloeien.nl

 

Bankgegevens: NL97RABO0117806846